top of page

సాయిబాబా భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు

మేము మాలో అరుదైన దిగ్గజాలను ప్రదర్శిస్తాముసినిమాలు,పాడ్‌కాస్ట్‌లు మరియురచనలు, వారు చాలా ఉదారంగా బాబా గురించి వారి అంతర్దృష్టులు మరియు అనుభవాలను పంచుకుంటారు, ఇది ఆయనపై మన విశ్వాసం మరియు భక్తిని మరింతగా పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

మా అందమైన చిత్రాలను కవర్ భక్తుల అనుభవాలు, బాబా చరిత్ర మరియు ఆయన బోధనలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అసంఖ్యాక భక్తులకు స్ఫూర్తినిచ్చేవి.

Faith Can Move Mountains....
03:26

Faith Can Move Mountains....

In this beautiful short film, Aai and Masterjee narrate a touching story of faith. CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba MB01LWLNRCQBJFU
Remembering Ramgir Bua
27:23

Remembering Ramgir Bua

Ramgir Gosavi was one of the contemporary Mahabhaktas of Sri Sai Baba who witnessed and experienced several leelas that took place at that time. In this film Dilip Pawar (Kaka) tells viewers how Ramgir had detailed notes on Baba's life which he shared with HH Narasimha Swami when he met him in 1936. At that time Swamiji was collating information for his books ("Devotees' Experiences of Sri Sai Baba" Parts I, II and III ). 0:00 Intro 3:02 Meeting Chand Patil 5:06 Baba’s First Days in Shirdi 7:29 The Wrestling Match 10:59 Baba’s Attire 11:58 Baba’s Omnipresence 13:29 The Story of Bhagchand Marwari 17:32 The Jamner Miracle 25:23 His Contribution 26:07 Outro Support the making of more such films, become a patron https://www.MySaiBaba.com/Support CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba MB01LWLNRCQBJFU
How To Contemplate on Baba's Teachings | बाबा की शिक्षाओं पर चिंतन कैसे करें
28:45

How To Contemplate on Baba's Teachings | बाबा की शिक्षाओं पर चिंतन कैसे करें

“Listen to the stories with reverence; reflect upon them deeply. After reflection, contemplate on them. This will bring great satisfaction." are Baba's Holy words. In this talk Nikhil and Hema Teotia discuss the practice of contemplation and journaling. Chapters in the talk 0:00 The Practice of Writing 1:08 Baba's Holy Words 2:49 Making Notes of your Reflections 5:50 Journaling App - Day One 7:40 Kindle Edition of Full Sai Satcharita 8:55 An Exercise: Categorising the Stories 11:20 Repeated Efforts Pay Dividend 12:15 Admitting One's Shortcomings is a Strength 14:10 No Excuses 16:15 What do you do with your time ? 17:32 Benefits of Kindle Reading 22:48 Baba's Assurances 24:45 No One Can Misguide You 26:06 A Motto of Life 27:55 Outro CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba
Misguiding Devotees In Baba’s Name
38:59

Misguiding Devotees In Baba’s Name

It is very sad that many people misguide others in Baba's name and play with their devotion. From Channeling to Healing to many other new age modalities, people use Baba's name to promote themselves and manipulate simple devotees. In this important film, I address a point in a letter that was sent to me by a devotee who shares a painful account of going to a healer who 'claimed' to channel Sai Baba. There is no mention of any such phenomena or assurance of Baba's in any of Baba's History, Teachings or Authentic literature. While some of these modalities maybe very good or beneficial as is, but they have nothing to do with Bhakti and Surrender to Baba. So it is important that the serious minded devotee is aware and discriminating about these phenomena. Chapters in this film 0:00 A Letter from a Devotee 6:28 The Identity of a Healer 10:29 Baba will Not Change Our Karma 13:29 True Prayer 15:07 Accountability 17:31 Faith Supersedes Everything 21:01 A Personality Change ? 24:48 No Mention in Baba's History 29:11 Expectations in Exchange 31:31 A Beautiful Life Lesson 33:48 The Two Pillars of Devotion 37:48 Outro Support the making of more such films, become a patron https://www.MySaiBaba.com/Support All of Baba's Authentic Literature and Photographs https://www.HouseofSai.com A Jewel of Sai Devotion https://www.houseofsai.com/product-page/a-jewel-of-sai-devotion The Sai Satcharita Full Edition https://www.houseofsai.com/product-page/shri-sai-satcharita CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba MB01LWLNRCQBJFU
Two Practices to Increase One's Devotion | भक्ति बढ़ाने के लिए दो साधना
39:57

Two Practices to Increase One's Devotion | भक्ति बढ़ाने के लिए दो साधना

In this important Podcast Nikhil and Hema Teotia discuss two important pointers on how to increase ones love and devotion. The book 'A Jewel of Sai Devotion' is available to order https://www.houseofsai.com/product-page/a-jewel-of-sai-devotion If you have been impacted by the work, please consider supporting the project https://www.mysaibaba.com/support 0:00 Two Methods to Kindle Devotion 1:50 Annasaheb’s Pointers 5:35 Baba’s Holy Words 7:45 As is one’s Faith, so is One’s Experience 9:15 Love and Faith 12:49 A Definite Relationship with God 16:05 Seeing Baba in All Beings 18:25 How to integrate Devotion into everyday life 22:03 Baba’s Assurance and Satsang 26:50 Pointers on Satsang 29:35 Pointers on Baba’s Aarti 34:02 How To Contemplate and Reflect 35:45 You take One Step to God… 36:27 Mental Health 39:10 Outro (Support the work) CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba.
Remembering Gangubai Aurangabadkar
21:26

Remembering Gangubai Aurangabadkar

In this film, Pawar Kaka sheds light on the life and experiences of one of Baba's great devotees Gangubai Aurangabadkar. Chapters in the film 0:00 Intro 1:17 Early Life 2:40 Goldsmiths by Profession 3:54 Marriage and Children 6:38 Baba's Blessings Bear Fruit 15:12 Aao Ramakrishna... 18:55 What we can learn from her 20:14 Outro Support the making of more such films, become a patron https://www.MySaiBaba.com/Support CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba MB01LWLNRCQBJFU
Memories of Old Shirdi (with Captions)
34:04

Memories of Old Shirdi (with Captions)

This film is captioned in English, please enable captions by pressing the cc button. In this important documentary, Shobha Dighe, the granddaughter of Baba's Beloved Mahabhakta Tatya Kote Patil recollects and shares with us memories of old Shirdi. Chapters in this film 0:00 Introduction 1:09 Old Shirdi 9:03 Baba’s Naivedya 13:56 Baba’s Favourite Foods 15:20 Travelling to Shirdi 17:47 The Oil Lamps 19:09 The Roads of Shirdi 20:10 The Chavadi & Dwarkamai 22:39 The Samadhi Mandir 24:15 Dwarkamai 27:44 Festivals in Shirdi 33:04 Outro & Credits Support the making of more such films, become a patron https://www.MySaiBaba.com/Support All of Baba's Authentic Literature and Photographs https://www.HouseofSai.com CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba MB01LWLNRCQBJFU
Dignity in One's Devotion | भक्ति में मर्यादा
01:00:01

Dignity in One's Devotion | भक्ति में मर्यादा

In this important podcast, Nikhil and Hema Teotia discuss a very important subject of Maryada in Bhakti and daily living. They touch upon some sensitive subjects of some unfortunate trends that propagate falsehoods in Baba's name unintentionally or intentionally. Chapters in this talk 0:00 Remembering the Mahabhaktas 2:10 Significance of Devotees of God 4:30 The Meaning of Maryada 7:10 Old Shirdi and Traditions 10:00 Convenience in Bhakti 15:40 Dress Code 17:30 An Example of Earnestness 19:45 Impeccable Conduct 23:40 Criteria for Eligibility 25:30 MISGUIDING OTHERS 28:43 Seeking A Free Licence 30:20 Illusions Vs Reality 32:20 A Dangerous TREND 33:40 Faith in Devotion 37:00 Tests on the Path 40:00 Consequences of Misconduct 45:00 Did Baba Give Mantas ? 46:07 An Unusual but Correct Remedy 46:40 An Example of Misinformation 48:56 Important Self REFLECTION 51:30 Satcharita Answers Everything 54:00 Accept All Karma 56:10 Play Your Part Hear on Apple Podcasts https://podcasts.apple.com/us/podcast/how-to-love-sai-baba/id1742772682?uo=4 Hear on Spotify https://open.spotify.com/show/3lDS0xTw4vok9cVmbwUSOv Support the work https://www.mysaibaba.com/support CAPTIONS & SUBTITLES All our films are Captioned/Subtitled in English and Hindi and can be auto translated into any other language. हमारी सभी फिल्मों की तरह यह वीडियो भी हिंदी में सबटाइटल है, कृपया इस वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करके कैप्शन सक्षम करें। DISCLAIMER The films we produce are made to inspire devotees, and while factually correct, we do not recommend that any of the published material be cited for historical reference. Please note, the work is not a substitute for medical consultation or professional therapy. The views of the speakers featured on the channel do not necessarily reflect our own. We do not encourage or facilitate viewers to establish contact with the featured speakers. however, if viewers choose to do so, it is solely at their own discretion and risk. हम जिन फिल्मों का निर्माण करते हैं वे भक्तों को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, और तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी हम करते हैं किसी भी प्रकाशित सामग्री को ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उद्धृत करने की अनुशंसा नहीं करते हैं। कृपया ध्यान दें, काम चिकित्सा परामर्श या पेशेवर चिकित्सा का विकल्प नहीं है। चैनल पर दिखाए गए वक्ताओं के विचार जरूरी नहीं कि हमारे अपने विचार हों। हम दर्शकों को विशेष रुप से प्रदर्शित वक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित या सुविधा नहीं देते हैं। हालांकि, अगर दर्शक ऐसा करना चुनते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक और जोखिम पर है। Read the full disclaimer here - https://www.mysaibaba.com/disclaimer Please share and support the work if it has impacted you positively and help us spread the teachings and life of our beloved Sadguru Sri Sai Baba. #saibabasdevoteespeaks #saibaba
bottom of page